Organy Spółki

Organami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników tworzą udziałowcy Spółki.

 • Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą PWiK Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej,
 • W zgromadzeniu Wspólników mają prawo uczestniczyć wszyscy wspólnicy,
 • Wspólnika Miasto Ruda Śląska reprezentuje Prezydent Miasta lub osoby upoważnione do reprezentowania Miasta.

Rada Nadzorcza Spółki:

 • Katarzyna Król - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Paweł Rak  - Członek Rady Nadzorczej
 • Adam Kucharczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Piotr Mróz - Członek Rady Nadzorczej
 • Adam Neumann - Członek Rady Nadzorczej

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników tej oceny.
 5. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu.
 6. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i zawieranie z nimi umów o świadczenie usług zarządzania oraz ustalanie składu ilościowego Zarządu Spółki na daną kadencję.
 8. opiniowanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki.
 9. udzielanie zezwolenia na nabywanie i zbywanie przez Zarząd udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz uczestnictwa w innych osobach prawnych.
 10. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie Sprawozdania finansowego.
 11. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w tych prawach.
 12.  określanie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki:

 • Grzegorz Rybka - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
 • Wojciech Sieja - Wiceprezes Zarządu ds. technicznych

Do podstawowych zadań i zakresu odpowiedzialności Zarządu Spółki należy w szczególności:

   
  1. Organizowanie i kierowanie całokształtem działalności Spółki w sposób zapewniający jej sprawne i racjonalne funkcjonowanie.
  2. Opracowywanie kierunków działalności gospodarczej Spółki i ich realizację, po ich zatwierdzeniu uchwałą przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.
  3. Sporządzanie rocznych planów rzeczowych i finansowych Spółki oraz ich przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania.
  4. Opracowywanie i wdrażanie motywacyjnego systemu wynagradzania w Spółce, a w szczególności zawieranie umów o pracę z pracownikami Spółki i kształtowanie polityki kadrowej w Spółce.
  5. Wykonywanie bieżącej analizy wyników finansowych (przychody i koszty) Spółki oraz podejmowanie działań zmierzających do ich poprawy.
  6. Ustalenie struktury organizacyjnej Spółki i jej regulaminu organizacyjnego – w tym ustalenie relacji pomiędzy szczeblami i komórkami Spółki.
  7. Przygotowywanie, analiza i weryfikacja aktualności dokumentów dla obsługi prawnej Spółki.
  8. Kształtowanie polityki medialnej Spółki.
  9. Nadzór i kontrola nad stosowaniem w Spółce ustawy o zamówieniach  publicznych.
  10. Zwoływanie Zgromadzeń Wspólników Spółki, zapewnienie ich prawidłowego przebiegu oraz realizowanie podjętych przez niego uchwał.
  11. Uczestnictwo w obradach Rady Nadzorczej Spółki i obradach Zgromadzenia Wspólników Spółki.
  12. Prawidłowe i terminowe zgłaszanie do Sądu Rejestrowego – Krajowy Rejestr Sądowy wszelkich zmian i danych wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

 

            Struktura organizacyjna PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Zarząd Spółki:

 •  Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
 • Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Generalnemu podlega opowiednio:

 • Pełnomocnik ds. inwestycji
 • Pełnomocnik ds. optymalizacji procesów
 • Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych
 • Pion Głównego Księgowego

Komórki bezpośrednio podległe Prezesowi Zarządu:

 •  Biuro Zarządu 
 •  Dział Kadr i Płac 
 • Biuro Obsługi Klienta 
 • Dział Rozwoju
 • Sekcja Obsługi Informatycznej 
 • Zespół ds. Informacji o Terenie
 • Sekcja Ochrony Środowiska
 • Sekcja ds. Obsługi Nieruchomości
 • Zespół ds. prawno-organizacyjnych
 • Zespół ds. BHP, ppoż. i OC
 • Pełnomocnik ds. zarządzania jakością
 • Administrator bezpieczeństwa danych osobowych
   

 Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych:

 •  Dział Sieci Wodociągowej
 • Dział Sieci Kanalizacyjnej
 • Dział Utrzymania Ruchu
 • Dział Transportu
 • Dział Oczyszczania Ścieków
 • Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • Pogotowie Techniczne
 • Dział Kontroli i Monitorowania Sieci Wod.-Kan.
 • Zespół ds. Gospodarki Magazynowej i Zaopatrzenia
 • Zespół Inspektorów Nadzoru

Pion Głównego Księgowego:

 • Dział Finansowo-Księgowy