Piasek z piaskowników
19 grudnia 2011

EZ/262/54/2011 Ruda Śląska, dnia 16.12.2011r.
OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej ( ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska ) zawiadamia, że posiada do odbioru, odzysku i unieszkodliwienia odpadu piasek z piaskowników ( kod odpadu 19 08 02 ) powstające na Oczyszczalniach Ścieków eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.

1. Szacunkowe ilości dostaw: ok. 15 ton (miesięcznie), ok. 120 ton (rocznie)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usługi (w zależności od zapotrzebowania) w stosunku do ilości określonej w umowie co nie stanowi niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy i nie rodzi odpowiedzialności kontraktowej Zamawiającego.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

3. Informacja o warunkach:
odbiór piasku w kontenerze w odległości max 35 km od miasta Ruda Śląska,
dostawa sprzętem Zamawiającego w kontenerach o pojemności 5 m3,
przewidywana ilość dostaw ok. 4 sztuk / miesiąc,
dostarczanie raz na miesiąc karty przekazania odpadu,
maksymalny czas odbioru to 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną.
Karta charakterystyki odpadu do unieszkodliwienia stanowi załącznik niniejszego ogłoszenia
4. Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia faktury VAT
5. Termin związania ofertą –
Oferenci są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
6. Dokumenty wymagane od Oferentów
Do oferty cenowej ( prosimy o podanie ceny netto ) należy dołączyć następujące informacje, dokumenty, oświadczenia :
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ).
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania odpadu pod nazwą „piasek z piaskowników”, kod odpadu 19 08 02 (zezwolenie ważne na czas trwania umowy)
7. Tryb oceny ofert
Podczas sesji jawnej komisja stwierdzi, czy przetarg został ogłoszony prawidłowo, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia.
Oferty złożone po terminie zostaną uznane za nieważne i zwrócone Oferentom bez rozpatrywania.
Podczas jawnego otwarcia ofert, komisja poda do publicznej wiadomości nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę ofertową. Informacje te doręcza się Oferentom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
Zamawiający nie podaje do publicznej wiadomości kwoty, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich oferty.
W trakcie dokonywania oceny ofert Zamawiający ma prawo do poprawienia oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych omyłek w tekście oferty, to jego oferta będzie odrzucona. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo i słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertęWykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Ogłoszenie wyników i zawarcie umowy
O wyborze oferty powiadomieni zostaną pisemnie Oferenci, biorący udział w postępowaniu. Informacja pow. zawierać będzie nazwę, adres wyłonionego wykonawcy oraz cenę ofertową.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.
Jeżeli wybrany Oferent uchyli się od podpisania umowy, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.
9. Zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz postępowania przygotowującego umowę
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu lub zakończenia postępowania przygotowującego umowę, bez podania przyczyn.
O zamknięciu przetargu lub zakończeniu postępowania przygotowującego umowę, Zamawiający winien niezwłocznie powiadomić drugą stronę na piśmie.
10. Regulacja prawna
Postępowanie prowadzone jest w oparciu „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej www.pwik.com.pl
Sprawy nie ujęte w niniejszej Specyfikacji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani powyższym tematem, prosimy o składanie ofert do dnia 30.12.2011r., do godz. 1100.
Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.12.2011r. o godz. 1115
Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w trwale zamkniętej kopercie, osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
w bud. nr 2 pok. nr 2 w godzinach od 7.00 do 15.00
Koperta powinna być oznakowana następująco:
PRZETARG
Oferta na odbiór, odzysk i unieszkodliwienie odpadu piasek z piaskowników ( kod odpadu 19 08 02 ) powstający na Oczyszczalniach Ścieków eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
- Mariusz Wypler – tel. 32/34-24-253, oczyszczalnie@pwik.com.pl
- Iwona Rother – tel. 32/34-24-269, przetargi@pwik.com.pl