Majątek podmiotu

Struktura własnościowa Przedsiębiorstwa:

Kapitał zakładowy:25 987 000,00 zł
Wartość nominalna 1 udziału zgodnie z Umową Spółki:           500,00 zł
Liczba udziałów ogółem:              51 552
Liczba udziałów Miasta Ruda Śląska:   51 552 (100%)

Majątek Spółki - stan na dzień 31.12.2019 r.:

Rzeczowe aktywa trwałe85 863 819,40 zł
Środki trwałe w tym:79 409 028,72 zł
grunty (prawo użytkowania wieczystego gruntu)     123 822,90 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej76 406 789,74 zł
urządzenia techniczne i maszyny     716 392,47 zł
środki transportu  2 075 911,97 zł
inne środki trwałe      86 111,64 zł
Środki trwałe w budowie  6 454 790,68 zł

Sieć wodociągowa:

Całkowita długość sieci wodociągowej Rudy Śląskiej wynosi 448,5 km.

Ze względu na zróżnicowany układ wysokościowy terenu (różnice wysokości na terenie Rudy Śląskiej dochodzą do niecałych 100 m) wysokość zabudowy oraz odległość od punktów zakupu, występuje konieczność regulacji ciśnienia, w określonych rejonach miasta, przy użyciu pomp bądź reduktorów.

Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 6 nowoczesnych, bezobsługowych przepompowni wody, będących w administracji i eksploatacji PWiK Sp. z o.o.

Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 21 działających automatycznie reduktorów ciśnienia.

Sieć kanalizacyjna:

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Rudy Śląskiej wynosi 330,8 km w tym:

  • kanalizacja ogólnospławna - 117,4 km,
  • kanalizacja sanitarna - 149,3 km,
  • przyłącza - 64,1 km.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej eksploatuje, obok sieci kanalizacyjnej, 48 przepompowni ścieków i 3 oczyszczalnie ścieków: "Halemba Centrum", "Barbara" i "Orzegów".

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy - główne grupy) za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:72 191 814,25
Koszty działalności operacyjnej71 343 585.23
Zysk (strata) ze sprzedaży    848 229,02
Pozostałe przychody operacyjne  1 313 883,94
Pozostałe koszty operacyjne     939 421,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  1 222 691,96
Przychody finansowe      86 472,13
Koszty finansowe     128 170,81
Zysk (strata) brutto  1 180 993,28
Podatek dochodowy      442 735,52
Zysk (strata) netto     738 257,76