Majątek podmiotu

Struktura własnościowa Przedsiębiorstwa:

Kapitał zakładowy:46 408 000,00 zł
Wartość nominalna 1 udziału zgodnie z Umową Spółki:           500,00 zł
Liczba udziałów ogółem:              92 394
Liczba udziałów Miasta Ruda Śląska:   92 394 (100%)

Majątek Spółki - stan na dzień 31.12.2021 r.:

Rzeczowe aktywa trwałe111 447 375,30 zł
Środki trwałe w tym:106 541 855,29 zł
grunty (prawo użytkowania wieczystego gruntu)    6 671 696,11 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  94 895 525,71 zł
urządzenia techniczne i maszyny    3 054 460,77 zł
środki transportu    1 864 599,70 zł
inne środki trwałe         55 573,00 zł
Środki trwałe w budowie    4 905 520,01 zł

Sieć wodociągowa:

Całkowita długość sieci wodociągowej Rudy Śląskiej wynosi 452,8 km.

Ze względu na zróżnicowany układ wysokościowy terenu (różnice wysokości na terenie Rudy Śląskiej dochodzą do niecałych 100 m) wysokość zabudowy oraz odległość od punktów zakupu, występuje konieczność regulacji ciśnienia, w określonych rejonach miasta, przy użyciu pomp bądź reduktorów.

Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 6 nowoczesnych, bezobsługowych przepompowni wody, będących w administracji i eksploatacji PWiK Sp. z o.o.

Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 21 działających automatycznie reduktorów ciśnienia.

Sieć kanalizacyjna:

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Rudy Śląskiej wynosi 341,1 km w tym:

  • kanalizacja ogólnospławna - 117,4 km,
  • kanalizacja sanitarna - 159,6 km,
  • przyłącza - 64,1 km.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej eksploatuje, obok sieci kanalizacyjnej, 50 przepompowni ścieków i 3 oczyszczalnie ścieków: "Halemba Centrum", "Barbara" i "Orzegów".

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy - główne grupy) za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:76 339 393,45
Koszty działalności operacyjnej76 423 461,40
Zysk (strata) ze sprzedaży      -84 067,95
Pozostałe przychody operacyjne  3 268 485,14
Pozostałe koszty operacyjne     935 973,81
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  2 248 443,38
Przychody finansowe     262 251,80
Koszty finansowe     150 234,74
Zysk (strata) brutto  2 360 460,44
Podatek dochodowy     453 993,59
Zysk (strata) netto   1 906 466,85