Majątek podmiotu

Struktura własnościowa Przedsiębiorstwa:

Kapitał zakładowy:46 408 000,00 zł
Wartość nominalna 1 udziału zgodnie z Umową Spółki:           500,00 zł
Liczba udziałów ogółem:              92 320
Liczba udziałów Miasta Ruda Śląska:   92 394 (100%)

Majątek Spółki - stan na dzień 31.12.2020 r.:

Rzeczowe aktywa trwałe88 456 520,12 zł
Środki trwałe w tym:82 683 933,59 zł
grunty (prawo użytkowania wieczystego gruntu)     106 472,60 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej79 068 714,09 zł
urządzenia techniczne i maszyny     903 534,64 zł
środki transportu  2 542 990,18 zł
inne środki trwałe      62 222,08 zł
Środki trwałe w budowie  5 772 586,53 zł

Sieć wodociągowa:

Całkowita długość sieci wodociągowej Rudy Śląskiej wynosi 449,4 km.

Ze względu na zróżnicowany układ wysokościowy terenu (różnice wysokości na terenie Rudy Śląskiej dochodzą do niecałych 100 m) wysokość zabudowy oraz odległość od punktów zakupu, występuje konieczność regulacji ciśnienia, w określonych rejonach miasta, przy użyciu pomp bądź reduktorów.

Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 6 nowoczesnych, bezobsługowych przepompowni wody, będących w administracji i eksploatacji PWiK Sp. z o.o.

Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 21 działających automatycznie reduktorów ciśnienia.

Sieć kanalizacyjna:

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Rudy Śląskiej wynosi 335,3 km w tym:

  • kanalizacja ogólnospławna - 117,4 km,
  • kanalizacja sanitarna - 153,8 km,
  • przyłącza - 64,1 km.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej eksploatuje, obok sieci kanalizacyjnej, 49 przepompowni ścieków i 3 oczyszczalnie ścieków: "Halemba Centrum", "Barbara" i "Orzegów".

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy - główne grupy) za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:75 691 013,21
Koszty działalności operacyjnej74 183 144,32
Zysk (strata) ze sprzedaży  1 507 868,89
Pozostałe przychody operacyjne  6 099 731,37
Pozostałe koszty operacyjne     797 949,40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  6 809 650,86
Przychody finansowe     350 292,97
Koszty finansowe     111 881,83
Zysk (strata) brutto  7 048 062,00
Podatek dochodowy   1 492 521,77
Zysk (strata) netto   5 555 540,23