Majątek podmiotu

Struktura własnościowa Przedsiębiorstwa:

Kapitał zakładowy:25 987 000,00 zł
Wartość nominalna 1 udziału zgodnie z Umową Spółki:           500,00 zł
Liczba udziałów ogółem:              51 552
Liczba udziałów Miasta Ruda Śląska:   51 552 (100%)

Majątek Spółki - stan na dzień 31.12.2018 r.:

Rzeczowe aktywa trwałe82 881 877,00 zł
Środki trwałe w tym:77 834 028,43 zł
grunty (prawo użytkowania wieczystego gruntu)      85 206,63 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej74 287 012,14 zł
urządzenia techniczne i maszyny     687 638,02 zł
środki transportu  2 650 458,24 zł
inne środki trwałe     123 713,40 zł
Środki trwałe w budowie  5 047 848,57 zł

Sieć wodociągowa:

Całkowita długość sieci wodociągowej Rudy Śląskiej wynosi 446,7 km.

Ze względu na zróżnicowany układ wysokościowy terenu (różnice wysokości na terenie Rudy Śląskiej dochodzą do niecałych 100 m) wysokość zabudowy oraz odległość od punktów zakupu, występuje konieczność regulacji ciśnienia, w określonych rejonach miasta, przy użyciu pomp bądź reduktorów.

Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 6 nowoczesnych, bezobsługowych przepompowni wody, będących w administracji i eksploatacji PWiK Sp. z o.o.

Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 21 działających automatycznie reduktorów ciśnienia.

Sieć kanalizacyjna:

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Rudy Śląskiej wynosi 328,2 km w tym:

  • kanalizacja ogólnospławna - 118,8 km,
  • kanalizacja sanitarna - 145,3 km,
  • przyłącza - 64,1 km.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej eksploatuje, obok sieci kanalizacyjnej, 48 przepompowni ścieków i 3 oczyszczalnie ścieków: "Halemba Centrum", "Barbara" i "Orzegów".

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy - główne grupy) za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:70 701 258,81
Koszty działalności operacyjnej68 846 337,50
Zysk (strata) ze sprzedaży  1 854 921,31
Pozostałe przychody operacyjne  1 562 018,29
Pozostałe koszty operacyjne   1 502 811,32
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  1 914 128,28
Przychody finansowe      67 154,78
Koszty finansowe     187 940,30
Zysk (strata) brutto  1 793 342,76
Podatek dochodowy      472 414,23
Zysk (strata) netto   1 320 928,53
Informację wprowadził Adam Grabowski
Za treść odpowiada Dorota Gonciarz
Data wytworzenia 2004-04-07