Majątek, finanse

Struktura własnościowa Przedsiębiorstwa

Kapitał zakładowy 46 408 000,00 zł
Wartość nominalna 1 udziału zgodnie z Umową Spółki 500,00 zł
Liczba udziałów ogółem 92 394
Liczba udziałów Miasta Ruda Śląska 92 394 (100%)

Majątek Spółki - stan na dzień 31.12.2022 r.

Rzeczowe aktywa trwałe 119 237 321,95 zł
Środki trwałe w tym 106 966 820,79 zł
grunty (prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6 669 182,31 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 94 398 774,73 zł
urządzenia techniczne i maszyny 4 113 510,46 zł
środki transportu 1 740 086,12 zł
inne środki trwałe 45 267,17 zł
Środki trwałe w budowie 12 306 501,16 zł

Sieć wodociągowa

Całkowita długość sieci wodociągowej Rudy Śląskiej wynosi 454,1 km.

Ze względu na zróżnicowany układ wysokościowy terenu (różnice wysokości na terenie Rudy Śląskiej dochodzą do niecałych 100 m) wysokość zabudowy oraz odległość od punktów zakupu, występuje konieczność regulacji ciśnienia, w określonych rejonach miasta, przy użyciu pomp bądź reduktorów.

Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 6 nowoczesnych, bezobsługowych przepompowni wody, będących w administracji i eksploatacji PWiK Sp. z o.o.

Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 21 działających automatycznie reduktorów ciśnienia.

Sieć kanalizacyjna

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Rudy Śląskiej wynosi 345,4 km w tym:

  • kanalizacja ogólnospławna - 117,5 km,
  • kanalizacja sanitarna - 163,8 km,
  • przyłącza - 64,1 km.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej eksploatuje, obok sieci kanalizacyjnej, 53 przepompowni ścieków i 3 oczyszczalnie ścieków: "Halemba Centrum", "Barbara" i "Orzegów".

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy - główne grupy) za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 81 295 023,15
Koszty działalności operacyjnej 81 111 473,70
Zysk (strata) ze sprzedaży 183 549,45
Pozostałe przychody operacyjne 1 051 342,02
Pozostałe koszty operacyjne 753 131,11
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 481 760,36
Przychody finansowe 254 096,46
Koszty finansowe 204 925,41
Zysk (strata) brutto 530 931,41
Podatek dochodowy 428 144,76
Zysk (strata) netto 102 786,65
Informację wprowadził: PWIK Ruda Śląska
Za treść odpowiada: PWIK Ruda Śląska
Data wytworzenia: PWIK Ruda Śląska 27.12.2023
Rejestr zmian