Tryb działania

Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z udzielonym przez Zarząd Miasta w Rudzie Śląskiej zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Uchwała nr 639/02 z dnia 17.09.2002 r.) w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr PR.0007.53.2023 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2710 z dnia 30.03.2023 r.) oraz obowiązujące przepisy, w tym m.in.:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

wraz z przepisami wykonawczymi.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków »

Informację wprowadził: PWIK Ruda Śląska
Za treść odpowiada: PWIK Ruda Śląska
Data wytworzenia: PWIK Ruda Śląska 27.12.2023
Rejestr zmian