Sposoby załatwiania spraw

Wnioski i skargi interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną). Sprawy są rozpatrywane przez poszczególne działy Przedsiębiorstwa zgodnie z kolejnością ich wpływu, a informacja o przebiegu ich rozpatrywania udzielana jest telefonicznie i mailowo.

Wnioski i skargi można składać:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska


Biuro Obsługi Klienta
telefon: 32 342 43 00
e-mail: bok@pwik.com.pl 

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Klienta w:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 - 15:00; czwartek: 7:00 - 17:00;

Inne informacje zawiera serwis internetowy: www.pwik.com.pl

Termin załatwiania:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż miesięczny, za wyjątkiem spraw skomplikowanych, wymagających podjęcia dodatkowych czynności.

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (dalej zwanego "Przedsiębiorstwem") jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Przedsiębiorstwo powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Przedsiębiorstwo, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Przedsiębiorstwo powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia Wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w zawiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

O ile z wniosku będzie wynikało, iż dotyczy on udostępnienia informacji przetworzonej, a zatem informacji nieistniejącej w momencie składania wniosku, której opracowanie wymaga podjęcia przez Przedsiębiorstwo czynności analitycznych, organizacyjnych i intelektualnych w oparciu o posiadane informacje proste, uwzględnienie wniosku będzie uzależnione od wykazania w nim, że udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

W przypadkach, gdy informacje objęte wnioskiem nie stanowią informacji publicznych, nie znajdują się w posiadaniu Przedsiębiorstwa lub dostęp do nich następuje na podstawie odrębnych przepisów, Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyczynach, dla których wniosek nie może zostać uwzględniony.

W przypadkach, gdy zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu, Przedsiębiorstwo jest uprawnione odmówić udzielenia informacji. Odmowa następuje w formie decyzji.

Jak dostarczyć wniosek

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Przedsiębiorstwa w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska;
 • złożyć osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@pwik.com.pl.

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Przedsiębiorstwo ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Przedsiębiorstwo może pobrać od Wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Przedsiębiorstwo, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi Wnioskodawcę o wysokości tej opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia Wnioskodawcy, chyba że Wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, na którą przysługuje Wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przysługuje prawo złożenia do Przedsiębiorstwa wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku bezczynności Przedsiębiorstwa, Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o informację publiczną

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych we wniosku jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej Spółka), dane kontaktowe: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13, e-mail: bok@pwik.com.pl.
 2. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku o informację publiczną. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Spółce wynikający z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące dla Spółki usługi konsultacyjne, doradcze, z zakresu IT oraz pocztowe. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe w związku ze złożonym wnioskiem będą przechowywane przez okres 10 lat.
 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Spółkę do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych ww. celu przysługuje prawo do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informację wprowadził: PWIK Ruda Śląska
Za treść odpowiada: PWIK Ruda Śląska
Data wytworzenia: PWIK Ruda Śląska 27.12.2023
Rejestr zmian