Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji  Działalności (PKD) jest:

 • 36.00.Z, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • 37.00.Z, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • 42.21.Z, roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 43.22.Z, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • 71.20.B, pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 46.71.Z, sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
 • 38.21.Z, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • 33.12.Z, naprawa i konserwacja maszyn,
 • 35.12.Z, przesyłanie energii elektrycznej,
 • 35.13.Z, dystrybucja energii elektrycznej,
 • 35.14.Z, handel energią elektryczną,
 • 68.10.Z, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • 68.20.Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 73.11.Z, działalność agencji reklamowych,
 • 73.12.B, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 • 73.12.C, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
 • 73.12.D, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 • 73.20.Z, badanie rynku i opinii publicznej.

Zadaniem Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i odprowadzania ścieków komunalnych zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Informację wprowadził: PWIK Ruda Śląska
Za treść odpowiada: PWIK Ruda Śląska
Data wytworzenia: PWIK Ruda Śląska 31.03.2022
Rejestr zmian