Organy spółki

Organami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

 • Zgromadzenie Wspólników tworzą udziałowcy Spółki
 • Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą PWiK Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej
 • W zgromadzeniu Wspólników mają prawo uczestniczyć wszyscy wspólnicy
 • Wspólnika Miasto Ruda Śląska reprezentuje Prezydent Miasta lub osoby upoważnione do reprezentowania Miasta

Rada Nadzorcza Spółki:

 • Marzena Pakosz-Jendrulok - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Tomasz Błaszczyk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Adam Kucharczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Piotr Mróz - Członek Rady Nadzorczej
 • Marian Mazur - Członek Rady Nadzorczej

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
 4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników tej oceny.
 5. Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu.
 6. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 7. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i zawieranie z nimi umów o świadczenie usług zarządzania oraz ustalanie składu ilościowego Zarządu Spółki na daną kadencję.
 8. Opiniowanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki.
 9. Udzielanie zezwolenia na nabywanie i zbywanie przez Zarząd udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz uczestnictwa w innych osobach prawnych.
 10. Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie Sprawozdania finansowego.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w tych prawach.
 12. Określanie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu Spółki.


Zarząd Spółki:

 • Maciej Lesiak - Prezes Zarządu
 • Marek Wilk - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.


Struktura organizacyjna PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej:

Zarząd Spółki:

 • Prezes Zarządu
 • Wiceprezes Zarządu

Prezesowi Zarządu podlega opowiednio:

 • Pion Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego

Komórki bezpośrednio podległe Prezesowi Zarządu:

 • Dział Kadr i Obsługi Zarządu
 • Dział Techniczny
 • Dział Informatyki i Informacji Przestrzennej
 • Dział BHP, ppoż i OC
 • Administrator bezpieczeństwa danych osobowych

Pion Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego:

 • Główny Księgowy
 • Dział Planowania, Analiz i Kontroli

Wiceprezesowi Zarządu podlega odpowiednio:

 • Dyrektor Organizacyjny

Komórki bezpośrednio podległe Wiceprezesowi Zarządu:

 • Dział Sieci i Reakcji Na Zdarzenia
 • Dział Ochrony Środowiska, Górnictwa i Oczyszczania Ścieków

 Pion Dyrektora Organizacyjnego:

 • Biuro Obsługi Klienta
 • Dział Administracji i Organizacji Zasobów
Informację wprowadził: PWIK Ruda Śląska
Za treść odpowiada: PWIK Ruda Śląska
Data wytworzenia: PWIK Ruda Śląska 27.12.2023
Rejestr zmian