Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.pwik.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2004-04-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2004-04-07

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dokłada starań, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Treści niedostępne dla osób niepełnosprawnych

 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • Archiwalna platforma zakupowa

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej do pobrania TUTAJ

Pomoc w nawigacji (dostępna w większości popularnych przeglądarek internetowych)

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy Ctrl + F5 (ponowne przeładowanie strony bezpośrednio z serwera)

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 1. Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia: Tab
 2. Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia: Shift + Tab
 3. Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK: Enter
 4. Otwarcie oznaczonego elementu: Enter
 5. Zwiększenie rozmiaru strony: CTRL + rolka myszy ()

Ułatwienia dostępności

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 1. Możliwość zmiany kontrastu i rozmiaru czcionek
 2. Dostosowanie strony do czytników ekranu (screen readers)
  • ukrycie treści rozpraszających, kierujących do zewnętrznych serwisów lub nieistotnych (aria-hiden, tabindex=”-1”)
  • odpowiednie otagowanie i opisanie kodu strony znacznikami przepływu (aria-flowto, role)
  • odpowiednie ustawienie nagłówków h1-h3 (punkty odniesienia do szybkiej nawigacji)
  • odpowiednie otagowanie formularzy (aria-label aria-labelledby, placeholder)
  • odpowiednie otagowanie elementów nawigacyjnych typu stronicowanie, menu, breadcrumbs (aria-label/aria-labelledby)
  • Implementacja TTS (zamiana tekstu na mowę) – jęśli przegladarka obsługuje taki mechanizm

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością materiałów na stronie internetowej prosimy o kontakt z przedsiębiorstwem.

Wszelkie uwagi i zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej bok@pwik.com.pl lub pod numerem tel. 

Informacja dotycząca postępowania odwoławczego

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).

Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Rudzie Śląskiej  znajduje się przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej.

Obsługa interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Klienta spełniającym podstawowe wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się na parterze z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do Biura Obsługi Klienta w budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń i wejść do budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
 • Na wniosek osoby z niepełnosprawnościami zapewniona zostaje pomoc pracownika przedsiębiorstwa.
 • Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie dla osób, które zgłoszą potrzebę języka migowego lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących będzie na bieżąco uzupełniane.
 • W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W pobliżu BOK brak jest toalety dla osoby niepełnosprawnej.
 • Tymczasowo brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu.
Informację wprowadził: PWIK Ruda Śląska
Za treść odpowiada: PWIK Ruda Śląska
Data wytworzenia: PWIK Ruda Śląska 27.12.2023
Rejestr zmian