Sposoby załatwiania spraw

Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną).

Skargi należy adresować:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska


Biuro Obsługi Klienta
telefon: 32 342 43 00
fax: 32 244 39 91

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Klienta w:
poniedziałek - piątek:  900 - 1300;
 

Inne informacje zawiera serwis internetowy: www.pwik.com.pl

Termin załatwiania:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.